2. Goncharov S.F.1,2, Prostakishin G.P.1, Sarmanayev S.Kh.1,3, Byzova V.N.1, Sedov A.V.1 Modern View on the Problem of Liquidation of Health Impacts of Chemical Emergency Situations  Download the article in pdf format

UDK 614.8.086.4

PP. 9–14

The Federal State Budgetary Institution «All-Russian Centre for Disaster Medicine «Zaschita» of Health Ministry of the Russian Federation, Moscow

Federal State Budgetary Educational Institution of Further Professional Education «Russian Medical Academy of Postgraduate Education» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Moscow

3 Federal Research and Clinical Center of Physical-Chemical Medicine of Federal Medical Biological Agency, Moscow

The relevance of the problem of chemical accidents and of the elimination of their health and sanitary consequences is noted. The specificity of human toxic injuries in chemical emergencies is demonstrated. The necessary work load for the provision of emergency medical care (EMC) to those affected in chemical emergencies is identified, in particular, a conceptual step-by-step scheme for organizing the provision of medical care to people affected in chemical accidents is presented.

Key wordsantidote therapy, chemical emergencies, emergency and hazardous chemical substances, emergency medical care, emergency standards, health consequences, injured, forecasting, terminological differences

For citation: Goncharov S.F., Prostakishin G.P., Sarmanayev S.Kh., Byzova V.N., Sedov A.V. Modern View on the Problem of Liquidation of Health Impacts of Chemical Emergency Situations. Disaster Medicine. 2018; 103(3): 9–14.
https://doi.org/10.33266/2070-1004-2018-3-9-14

 

REFERENCES

1. Prostakishin G.P., Sarmanaev S.Kh., (Special aspects of the liquidation of medical and sanitary consequences of chemical accidents), Medicina katastrof. Sluzhba mediciny katastrof: Novosti nauki i tekhniki: informacionnyj sbornik, Seriya Medicina, (Disaster medicine. Disaster medicine service), Moscow, VINITI Publ., 2015; 4: 1–15 (In Rus.).

2. Phylatov B.N., Prostakishin G.P., Shkodich P.E., (General principles of medical-sanitary help system organization at accidents in chemical industry), Medicina katastrof, (Disaster medicine), 1992; 2: 29–33 (In Rus.).

3. Prostakishin G.P., Museichuk Yu.I., (The problem of medical-sanitary help and organization at situations connected with chemical accidents), Medicina katastrof, (Disaster medicine), 1993; 2: 42–49 (In Rus.).

4. Goncharov S.F., Prostakishin G.P., Voroncov I.V. et al., (Features of chemical accidents and organization of medical aid too casualties), Medicina katastrof, (Disaster medicine), 1997; 3: 9–19 (In Rus.).

5. Prostakishin G.P., Voroncov I.V., Gol’dfarb Yu.S. et al., Organizaciya medicinskogo obespecheniya naseleniya pri himicheskih avariyah: Rukovodstvo, (Organization of medical provision of the population in case of a chemical accident: Guidance) , Moscow, VCMK ”Zaschita” Publ., 2004, 222 p. (In Rus.).

6. Ponyatiya i opredeleniya mediciny katastrof: Slovar’, (Concepts and definitions of disaster medicine, Vocabulary), Moscow, VCMK ”Zaschita” Publ., 1997, 246 p. (In Rus.).

7. Goncharov S.F., Prostakishin G.P., (Concepts, indicators and terms used during the rectification of chemical accidents consequences), Problemy analiza riska, (Issues of Risk Analysis), 2014; 11; 5: 72–74 (In Rus.).

8. Prostakishin G.P., (Modern problems of chemical accidents and questions of forecasting of their medical and sanitary consequences), Problemy prognozirovaniya chrezvychajnyh situacij. Ocenka riskov chrezvychajnyh situacij, (Problems of forecasting of emergency situations. Emergencies risk assessment), Materials of X scientific conference, Moscow, Centr Antistihiya Publ., 2010, pp. 78–80 (In Rus.).

9. Prostakishin G.P., (Prediction of medical and sanitary consequences of chemical accidents and terrorist acts as an essential element of medical institutions and formations preparedness), Problemy prognozirovaniya chrezvychajnyh situacij, (Problems of forecasting of emergency situations), Materials of V scientific conference, 2005, November 15–16, Moscow, MP-invest Publ., 2006, pp. 176–179 (In Rus.).

10. Goncharov S.F., Sluzhba mediciny katastrof Ministerstva zdravoohraneniya Rossijskoj Federacii. Osnovnye rezul’taty, (Disaster medicine service of the Ministry of Health of the Russian Federation, Core results), Moscow Publ., 2013, 56 p. (In Rus.).

11. Prostakishin G.P., Sarmanaev S.Kh., (Basic approaches to forecasting and organization of environmental chemical contamination monitoring in case of man-made accidents), Problemy prognozirovaniya chrezvychajnyh situacij,(Problems of forecasting of emergency situations), Materials of X scientific conference, Materials of VII scientific conference, Moscow, Centr Antistihiya Publ., 2007, pp. 101–102 (In Rus.).

12. Prostakishin G.P., Osin O.M., Voroncov I.V. et al., Organizaciya monitoringa himicheskogo zagryazneniya ob’ektov okruzhayushchej sredy pri tekhnogennyh avariyah, (Organization of environmental chemical pollution monitoring in case of man-made accidents), Medical study guide, Moscow, VCMK ”Zaschita” Publ., 2000, 28 p. (In Rus.).

13. Prostakishin G.P. et al., Medicinskaya sortirovka porazhennyh pri himicheskih avariyah i terroristicheskih aktah s primeneniem toksichnyh veshchestv, (Medical sorting of people affected by chemical accidents and terrorist acts involving the use of toxic substances), Medical study guide, Moscow, VCMK ”Zaschita” Publ., 2011, 31 p. (In Rus.).

14. Prostakishin G.P. et al., Antidotnaya terapiya v lechenii porazhennyh pri himicheskih avariyah i terroristicheskih aktah s primeneniem toksichnyh veshchestv, (Antidote therapy in the treatment of people affected by chemical accidents and terrorist acts involving the use of toxic substances), Medical study guide, Moscow, VCMK ”Zaschita” Publ., 2011, 33 p. (In Rus.).

15. Prostakishin G.P., Sarmanaev S.Kh., (Preparedness of Medical Facilities and Formations for Emergency Medical Care Delivery to Casualties with Acute Chemical Injuries), Medicina katastrof, (Disaster medicine), 2015; 1: 19–22 (In Rus.).

16. Prostakishin G.P., Sarmanaev S.Kh., Organizaciya likvidacii mediko-sanitarnyh posledstvij himicheskih avarij, (Organization of liquidation of medical and sanitary consequences of chemical accidents eng), Medical study guide, Moscow, VCMK ”Zaschita” Publ., 2015, 25 p. (In Rus.).

17. Simonenko V.B. et al., (Acute poisoning), EHkonomika i informatika, (Economics and Informatics), Moscow Publ., 2008, 269 p. (In Rus.).